آرزوی انار

آورده اند: مردی آرزوی انار کرد ولی نتوانست به آرزویش برسد ، مدتها گشت موفق نشد . تا اینکه یک روز از میسری می گذشت پیری را دید که نشسته است گفت ای پیر مرد آیا از دست من کاری بر می ایید کمک کنم شما را؟ پیر نگاهی کرد . گفت ای مرد مدتی هوس انار کرد ه ای نمی توانی آنرا بدست آوری پس چگونه مشکل مرا حل خواهی کرد؟ ناگاه آن مرد به خود آمد با خود گفت او کیست که از باطن من خبر دارد.

آری، دوستان خوبان ما پنهان هستند و در غربت بسر می برنند.

خدایا دوستان خود را بر ما نشان بده .                آمین

/ 0 نظر / 6 بازدید