بازار دنیا......... اشتغال است...............

شبلی راگفتند: «دنیا برای اشتغال است و آخرت برای اهوال،

پس راحت کی خواهد بود؟». گفت: «دست از اشتغال این بدار

تا نجات یابی از اهوال آن »

 

باری دیگرش بخواب دیدند، پرسیدند که : «کیف وجدت سوق الآخرة »

- گفتند: بازار آخرت چگونه یافتی؟ -

گفت: «بازاری است که رونق ندارد درین بازار، مگر جگرهای سوخته

و دلهای شکسته و باقی همه هیچ نیست که اینها سوخته را مرهم

می نهند و شکسته را باز می بندند وبه هیچ التفات نمی کنند».

رحمة الله علیه.


/ 1 نظر / 27 بازدید
نام

متن پيام