از تازیانه زمانه بترسید ؟؟؟؟

 

بنام خدای که یادش دلها را آرام می کند

 

 

از تازیانه زمانه بترسید، با گذشت زمان این تازیانه عیان می شود. منشاء این تنبیه عملکرد ماست. با گذر زمان گفته های ناگفته، گفته می شود . عدالت اجرا می گردد. مگر نه اینکه گذر عمر را نده ایید؟. که شامل: کودکی جوانی و پیری، ماست . زمانه  با سه ایام عمر ماهمراه می باشد. گذر عمر با گذر زمان همراه است . اگر در حق کسی خیانت کردیید . حقوق انسانی را نادیده گرفتید. و از این رفتار ناپسند خود ، گذرا از کنارش گذشتید  ، اما دنیا، اعمال بد و خوب  را نادیده نمی گیرد، کینه ما را بر دل دارد تا زمان انتقام برسد. اما متأسفانه خوشی های کاذب، فراموشی درک اعمال نیک و بد را بوجود آورده، از یاد بردیم که خدای هست. در عالم هستی خبرهای هست که ما از آن بی  خبریم  . کاتبین اعمال را نادیده گرفته ایم، پا به عواطف دیگران گذاشتیم به روز عدالت فکر نکردییم، که دنیا بر عکس عمل می کند . شادی دنیا زود گذر است، اما اندوهش طولانی .                                                                         

- محبت ها با خیانت جواب داده شد. ای مردم، به محبت دیگران احترام بگذاریید زیرا محبت با خیانت سازگاری ندارد، فاصله ها را بوجود می آورد، و درد دل را به دنبال دارد . شکستن دل، راه به خدا دارد، شکست دل را درمان نیست، اما شکست جسم را درمان هست . دیگر آن محبت پاک را نخواهید دید با گذشت زمان دلتنگ آن محبتی که به آسانی از  دستش دادیید  می شود، بنابراین برایش حسرت می خوریید و این اندوه وحسرت شادابی چهره را می گیرد پیری زود رس می آورد.  هر روز ما روز محشر است در حال آزمایش هستیم . با گرفتارهای مختلف درگیر شده ایم . ببنیم برای چه کسی گرفتاری بوجود آوردییم ، که خود گرفتار شدیم. هیچ چیز در این دنیا بی حساب کتاب نیست.         

روزگار از ما عمر جوانی می گیرد ما از روزگار چه گرفته ایم ؟                                                          

 

بندگی کن، تا که سلطانت کنند تن رها کن، تا همه جانت کنند

خوی حیوانی، سزاوار تو نیست ترک این خو کن، که انسانت کنند

/ 0 نظر / 9 بازدید