سخن پیامبر (ص ) و امامان معصوم(ع) و بزرگان

 

 

جوانمرد و بخشنده چون دریاست ، بخیل ، چون جوی آب است

 

. ُدر  از دریای جوی، نه از جوی .

                                                                                       خواجه عبدالله انصاری

 

 • با نیکی کردن مالک دلها شویید.
 •  نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر، مزاح بر سر دنیا مکن ای درویش
 • برای انسان نیکوکار شایسته نیست که به بیگانگان بخشش کند از خویشان و نزدیکان دریغ کند .
 • هرکس در زندگی نانش نخورند، چون بمیرد نامش نبرند؟
 • دو گرسنه هیچ وقت سیر نمی شوند ، طالب دانش، طالب دنیا .
 • ذره ای سنگ قضب شده باعث ویرانی ساختمان می شود.
 • دنیا پشت سرتوست آخرت روبرو توست و طلب چیزی که پشت تو است نوعی شکست است.
 • ما در دنیا نمانیم عکس ماند. کار دنیا برعکس است.
 • قدرت مرد در دل اوست نه در لباسش . وتیزی شمشر در تیزی اوست نه در غلاف او.
 • آنچه دنیا بتو می بخشد یک روز ازشما می گیرد.
 • خاموشی زینت است و سکوت موجب سلامتی است . وقتی صحبت می کنی بیهوده گو مباش.

 

 •  حضور هیچکس در زندگی ما اتفاقی نیست. خداوند در هر حضوری جادویی نهان کرده است برای کمال ما، خوش آنروزی که دریابیم جادوی حضور یکدیگر را .
 •  پیامبر اکرم (ص):
 •  ای ابوذر باید در هر کاری نیتی پاک داشته باشی. حتی در خوردن و خوابیدن .
 •  امام صادق (ع):
 • قلب سالم قلبی است که از دوستی دنیا سالم باشد.

 

 • سخن بزرگان دین
 • خوب گوی تا خوب شنوی
 • خنده بیهوده و بی وقت، گریه بود.
 • دوست نیک گنجی بزرگست.
 • سه چیز را مادام بسته دار. چشم، دست، و زبان. از نادیدنی و ناکردنی و ناگفتنی

 

 •  دنیا خسیس است . آخرت نفیس است

خواجه عبدالله انصاری

 • گریز از مرگ دشوار نیست. گریز از بدی دشوار است زیرا بدی از مرگ تندتر می رود.

                                                    سقراط     

          

 

 

 • یک جوری زندگی کن که اگر مرگ فرا رسد در یک ثانیه بتوانید همه چیز را جمع کنید.
 •  این دنیا مثل یک  کوهی است آدامیزاد یک پرنده یا مرغ برای مدتی بالا این کوه می نشیند و نگاهی به این دنیا می کند و بعد می پرد .

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید