معشوق نباید جزء یکی باشد

گر مذهب مردمان عاقل داری


یک دوست بسنده کن که یک دل داری

 

خدای تعالی می گوید:

خدا برای کسی در درون او دو دل نیافریده

است که به دو تن بدهد.

/ 2 نظر / 40 بازدید
نیلوفر

ممنون موفق و پیروز باشید.[گل][گل]

خسرو پیری

دلت که از آدم ها گرفت غصه ها را فرو ریز در گنجینه دل، ببخش و فراموش کن بدی ها را! مثل همیشه بگذار برای روزی که خدا می آید! بگذار خدا بیاید و بپُرسد، مرهم بگذارد، ناز بخرد و تا بخواهی گله کنی به آغوش بگیرد و بگوید میدانم[گل][گل][گل][گل]