سخنان گهربار حضرت علی (ع)

 

  • الجاج و ستیزه جویی (مجادله) رأی و تدبیر درست را از بین می برد.
  • فرومایگان وقتی  به مقام یا ثروت  دست می یابند، سرکش می شوند.
  • جوهره مرد در تغییر اوضاع زمانه آشکار می شود.
  • به چپ و راست رفتن انحراف است و باعث گمراهی می شود .
  • بنایی که اساس آن تقوا باشد، فرو نمی ریزد و مزرعه ای که با حساب و کتاب کشت شده باشد، دچار بی آبی و خشکی نمی شود.


 

/ 0 نظر / 7 بازدید