یا امام زمان ، نیست در شهر نگاری که دل ما را ببرد

انسانهای که عبادت می کنند  در جهان بسیارند. ازآن باید بودن که روز به شب آوری چنانکه حق پسندد وشب به روز آوری چنانکه حق پسندد.

 

بر آنم گر تو باز آیی که در پایت کنم جانی       وزین کمتر نشاید کرد در پای تو قربانی

هنگامی که لیلی رخ در نقاب خاک کشید، مجنون به قبیله ی وی آمد و نشان از گورش خواست. کس نشانش نداد. براه افتاد و بهر گوری که می گذشت، مشتی از خاکش می بویید، تا آن که خاک گور وی را بویید و آن را شناخت و چنین سرود: می خواستند گور وی را از عاشق پنهان کنند.     اما بوی خوش تربتش نشان از گور او داد.

و آن قدر این بیت را تکرار کرد که جان داد و او را در کنار وی بخاکش سپردند.

 زاهدی گفت: روزی بگورستان رفتم و بهلول را در آن دیدم. پرسیدمش اینجا چه می کنی؟ گفت: با مردمانی همنشینی می کنم که آزارم نمی دهند. اگر از عقبی غافل شوم یادآوریم می کنند. و اگر غایب شوم غیبتم نمی کنند.

 باغبانا زخزان بی خبرت می بینم          آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد

  
 

/ 0 نظر / 15 بازدید