عشق...........................تجلی الهی

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید   در این عشق چو مردید همه روح پذیرید بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید   کز این خاک برآیید سماوات بگیرید بمیرید بمیرید و زین نفس ببرید   که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان   چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا   بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید بمیرید بمیرید و زین ابر برآیید   چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید خموشید خموشید خموشی دم مرگست   هم از زندگیست اینک ز خاموش نفیرید

/ 0 نظر / 21 بازدید