نصییحت حضرت آدم به فرزندش

 

حضرت آدم به فرزندش پنج وصیت کرد.

1- بدنیا مطمئن نشویید که من به بهشت جاوید اطمینان یافتم، خدا این اطمینان را نپسندید و بیرونم کرد.

2- با رأی و اندیشه زنان رفتار نکنید که من بمیل زن عمل کردم از درخت ممنونه خوردم و پشیمان شدم .

3- هر کاری می خواهید بکنید از اول، عاقبتش را بنگرید که من اگر عاقیبت اندیشی کرده بودم باین معصیت دچار نمی شدم.

4-کاری را دل، در انجامش آرام ندارد نکنید که من هنگام خوردن ازآن درخت دلم می لرزید اما اعتنا نکردم خوردم و پیشمان شدم .

5- در کارها مشورت کنید که اگر من با ملائکه شور کرده بودم گرفتار نمیشدم.

/ 0 نظر / 10 بازدید