شیخ ابوالحسن خرقانی

     ابوالحسن علی بن احمد بن جعفر بن سلمان خرقانی( 352_ 425)، متولد روستای خرقان ومتوفی ومدفون در همان جا. خرقان روستایی است درنزدیکی بسطام. خرقانی به تصریح خودش وتأیید مقامات باز مانده از او، مردی اُمّی ودرس ناخوانده بوده است. بااین همه بزرگ ترین عارفان زمانه، همواره، دراشتیاق دیدار او بوده اند

 پرسیدند که غریب کیست؟

گفت :  غریب نه آنست که تنش در این جهان غریبست،

بلکه غریب آنست که دلش در تن غریب بود،

  و سرش در دل غریب بود. 

 

  • اگر از ترکستان تا شام کسی را خاری در انگشت شود
  • از آن من است.
  • و اگر قدمی در سنگ آید زیان من است.
  • و اگر اندوهی در دلی است آن دل از آن من است."
  • ما همه در این عالم به همدیگر بسته ایم.
  • باهمدیگر مهربان باشیم و به جز خوبی برای دیگران نخواهیم!

  • عافیت در تنهائی یافتم
  • و سلامت در خاموشی .

 

 

خدای را آنجا دیدم که خود را ندیدم .

                                                   

سفر پنج است :

اول به پای

دوم به دل

سوم به همت

چهارم به دیدار

پنجم در فنای نفس .

                                                ***

چون نیستی خویش به وی دهی

او نیز هستی خویش به تو دهد .

                                               ***

 

آن کس که نماز کند و روزه دارد

به خلق نزدیک بود

و آن کسی که فکرت کند به خدای.

       

 

 

ای بسا کسانی که بر پشت زمین می روند،و زنده اند

 

ایشان مردگان اند

 

وای بسا کسانی که در شکم خاک خفته اند

 

و ایشان زندگان اند

                       

 

بنده ی نیک آن بود که دو دست وی راست بود،

 

یعنی آنچه به هر دو دست کند نیکی بود،

 

تا فرشتگان دست راست نویسند

 

چیزی نباشد که فرشتگان دست چپ نویسند.

 

 

تا تو طالب دنیا باشی

دنیا بر تو سلطان است،

و چو از وی روی برگردانی،

تو بر وی سلطان باشی.


  •   هفتاد و سه سال با حق زندگانی کردم که یک سجده بر مخالفت ِ شرع نکردم

و یک نَفَس بر موافقت ِ نَفس نزدم و سفر چنان کردم که از عرش تا به ثری
هر چه هست مرا یک قدم کردند.


/ 0 نظر / 45 بازدید