خدایا  این آقا  سید را از دسیسه ها ی دشمنان در امان قرار بده. آمین